Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

procurement [2018/01/15 08:49]
jaturavitd
procurement [2019/03/20 10:52] (current)
jaturavitd [ปีงบประมาณ 2562]
Line 1: Line 1:
-====== ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ====== +====== ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือการจัดหาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ====== 
-  [[procurement:2017|ปีงบประมาณ 2560]] +===== กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ===== 
-  [[procurement:2017|ปีงบประมาณ 2561]] +    {{:intranet:cra_regulation:governmental_procurement_and_materials_management_act_b.e._2560.pdf|พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560}} 
-  * [[procurement:2017|แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561]]+    {{:intranet:cra_regulation:ministerial_of_finance_regulations_-_book_134_part_86_a_page_1.pdf|กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560}} 
 +    * {{:intranet:cra_regulation:ministerial_of_finance_regulations_-_book_134_part_86_a_page_3.pdf|กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560}} 
 +    * {{:intranet:cra_regulation:ministerial_of_finance_regulations_-_book_134_part_86_a_page_9.pdf|กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560}} 
 +    * {{:intranet:cra_regulation:ministerial_of_finance_regulations_-_book_134_part_86_a_page_20.pdf|กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560}} 
 +    * {{:intranet:cra_regulation:ministerial_of_finance_regulations_-_book_134_part_86_a_page_22.pdf|กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560}} 
 +    * {{:intranet:cra_regulation:ministerial_of_finance_regulations_-_book_134_part_86_a_page_31.pdf|กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560}} 
 +    * {{:intranet:cra_regulation:ministerial_of_finance_regulations_-_book_134_part_86_a_page_33.pdf|กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560}} 
 +    * {{:intranet:cra_regulation:ministerial_of_finance_rule_-_book_134_special_part_210_d_page_1.pdf|ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560}} 
 +    * {{:intranet:cra_regulation:governmental_procurement_and_materials_management_statute_b.e._2560_-_present_by_cgd.pdf|เอกสารประกอบการบรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง}} 
 +\\  
 +===== ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ===== 
 +==== ปีงบประมาณ 2562 ==== 
 +|<90%|40% 20% 20% 20%|20px 20px 20px:middle:middle:middle|>| 
 + รายการพัสดุ  |  วิธีดำเนินการจัดหา  |  ประกาศประกวดราคา  |  ประกาศผล  | 
 +|จัดซื้อเครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารละลายอัตโนมัติ (Centrifugal Lyophilizer) จำนวน   1   เครื่อง|วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)| 
 +|จัดซื้อโปรเจคเตอร์ จำนวน   6   ชุด|วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|{{:procurement:ประกาศและเอกสารประกวดราคา.pdf|ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา เลขที่ ป. 01/2562}}|{{:procurement:ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา.pdf|ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโปรเจคเตอร์}}|