Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

programs:et:curriculum [2019/11/21 03:30]
suksith [Master of Science]
programs:et:curriculum [2020/02/05 08:32] (current)
suksith [Program Learning Outcomes (Plos)]
Line 42: Line 42:
 |Elective Courses (a minimum of) |  12  |  |Elective Courses (a minimum of) |  12  | 
 |  **Total not less than **  |  **24**  |  |  **Total not less than **  |  **24**  | 
 +
 +
 +====== Program Learning Outcomes (Plos) ======
 +|ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร|กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้|กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้|
 +|PLO 1: เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสารเคมี ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสารที่มนุษย์สร้างขึ้น  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งในประเทศและประเทศภูมิภาค โดยนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในแนวทางที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ \\ Competency: Understanding, Verbal communication skill, Writing skill, Applying, Analyzing \\ Sub PLO 1: A1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย \\ Competency: Understanding, Verbal communication skill, Writing skill, Analyzing \\ Sub PLO 1: A2 สามารถ สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา \\ Competency: Understanding, Verbal communication skill, Writing skill, Analyzing \\ Sub PLO 1: A3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมกับศาสตร์อื่นได้|1. การสอนที่หลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียนเช่นการบรรยาย การยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย \\ 2. การค้นคว้าและทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและผู้เรียนมีความสนใจ \\ 3. การอภิปรายเป็นกลุ่มโดยนำเนื้อหาที่เรียนมาผสมผสานกับกรณีศึกษา (case study) และเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายวิชา \\ 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ \\ 5. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง \\ 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้ มีอิสระในการแสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียว แต่กระตุ้นให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเองโดยการนำเสนอผลงาน การตอบข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น \\  7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล พร้อมการอ้างอิงแหล่งที่น่าเชื่อถือและทันสมัย เช่นหนังสือ และวารสารวิจัยทางวิชาการและสามารถนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องและให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล \\ 8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สถิติเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมในการแก้ปัญหาต่างๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย|1. ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคปลายภาค และสอบย่อย \\ 2. ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้ค้นคว้า \\ 3. ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนในห้องเรียน (การทวนสอบ) \\ 4. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวเช่น โครงการหรืองานวิจัยที่มอบหมาย \\ 5. ประเมินจากโครงการการศึกษาวิจัย / วิทยานิพนธ์ \\ 6. ประเมินจากการตอบคำถาม และการมีส่วนร่วมในการซักถามในชั้นเรียน(class articipation)|
 +|PLO 2: นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยทางด้าน พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม \\ Competency: Understanding, responsibility, Verbal communication skill, Writing skill \\ Sub PLO 2: B1 สามารถค้นคว้า วางแผน และดำเนินงานวิจัย นำความรู้ทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมบูรณาการกับความรู้จากศาสตร์อื่นมาใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยได้ด้วยตนเอง \\ Competency: Understanding, responsibility, Verbal communication skill, Writing skill \\ Sub PLO 2: B2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ขั้นสูง มาใช้ในการศึกษาวิจัยได้ \\ Competency: Understanding, Applying, Analyzing, Evaluating, Creating  \\ Sub PLO 2: B3 มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัยซึ่งเพียงพอที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทาง หรือสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบดังกล่าวได้|1.จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทความทางการวิจัยด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นกรณีศึกษาสำหรับวิเคราะห์ วิจารณ์จุดอ่อน/จุดแข็งของการวางแผนดำเนินงานวิจัย \\ 2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทำงานวิจัยและการแก้ปัญหา \\ 3.มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเดี่ยว/กลุ่ม โดยให้ทำการออกแบบงานวิจัย เขียนโครงการเพื่อตอบโจทย์งานวิจัยที่กำหนดให้ \\ 4.ส่งเสริมให้นักศึกษาพึ่งตนเองได้ โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสลงมือทำงานวิจัยด้วยตนเองเริ่มตั้งแต่ค้นคว้าหาข้อมูล ตั้งสมมุติฐาน ออกแบบวิธีวิจัย วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่|1. ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานที่ให้ค้นคว้า \\ 2. ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวเช่น โครงการหรืองานวิจัยที่มอบหมาย \\ 3. ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนในห้องเรียน (การทวนสอบ) \\ 4. ประเมินจากการตอบคำถาม และการมีส่วนร่วมในการซักถามในชั้นเรียน(class participation) \\ 5. ประเมินจากโครงการการศึกษาวิจัย / วิทยานิพนธ์ \\ 6. ประเมินจากการตีพิมพ์/นำเสนอผลงานวิจัย|
 +|PLO 3:  นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการวิจัย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ \\ Competency: Responsibility and Ethical sense, Adaptability and Flexibility, Diversity and Internationalization \\ Sub PLO 3: C1 นักศึกษาปฏิบัติตาม ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจจริตและมีความรับผิดชอบในการทำงาน \\ Competency: Leadership, Teamwork, Conflict management, Responsibility and Ethical sense, Planning, Adaptability and Flexibility, Diversity and Internationalization \\ Sub PLO 3: C2  นักศึกษาสามารถวางแผนการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมเสร็จและส่งงานตามกำหนด \\ Competency: Responsibility and Ethical sense, Self-motivation, Strives for achievement \\ Sub PLO 3: C3 นักศึกษาดำเนินงานวิจัยและนำผลงานวิจัยของตนและผู้เขียนร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือในที่ประชุมระดับชาติ/นานาชาติ โดยมีจรรยาบรรณวิจัยและวิชาชีพ ไม่คัดลอกผลงาน|1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลเช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ \\ 2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง ซึ่งเน้นในเรื่องจรรยาบรรณวิจัย และวิชาชีพเป็นสำคัญ \\ 3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยซึ่งจะเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา และส่งงานภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งยกตัวอย่างผลกระทบและความเสียหายจากการไม่ตรงเวลา|1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานของผู้เรียนขณะทำกิจกรรมกลุ่มและการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนร่วมงาน \\ 2. ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การทำงาน  \\ 3. ประเมินจากการที่ผู้เรียนไม่ทุจริตในการสอบ \\ 4. ประเมินจากการที่ผู้เรียนไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และมีการอ้างอิงผลงานของผู้อื่นอย่างถูกต้อง และเหมาะสม|