This is an old revision of the document!


Quality Assurance

ภาพกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2557

ASCII
ASCII
ประเมินระดับสาขาวิชา ABSประเมินระดับสาขาวิชา CB
ASCII
ASCII
ประเมินระดับสาขาวิชา ETประเมินระดับสถาบัน

ประจำปีการศึกษา 2556

ASCII
ASCII

ประจำปีการศึกษา 2555

ASCII
ASCII

QA News

Former QA News

1. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

news01-11-54.pdf

2. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 โดยผลการประเมินสามารถดูได้จาก Internal Quality Assessment

Link