ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
The Conference on Strategic Planning for Innovations in Environmental Health
By Center of Excellence on Environmental Health and Toxicology (EHT)
On November 2nd , 2019 At the Convention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok

ที่ชื่อ-สกุลผลงานวิจัย
1 นายวีระกิตติ์ วนิชวิทย์INVESTIGATION OF MULTIDRUG RESISTANCE AND PLASMID-MEDIATED COLISTIN AND CARBAPENEM RESISTANCE GENES IN Escherichia coli FROM ENVIRONMENTAL SAMPLES
2 นางสาวกมลวรรณ ผาตินุวัติPA14_07730, DIMETHYL TRANSFERASE IN Pseudomonas aeruginosa PA14 CONFERS SUSCEPTIBILITY TO OXIDATIVE STRESS
3 Ms. An Thoai NguyenISOLATION AND PRECURSOR-DIRECTED BIOSYNTHESIS OF LIPOPEPTIDES FROM Bacillus amyloliquefaciens
4 Ms.Silviredeta Anindya PutriTHE FIRST PHYTOCHEMICAL INVESTIGATION OF Aglaomorpha coronans, A TRADITIONAL CHINESE MEDICINE FERN
5 นางสาวสุดารัตน์ แสนสุขINVESTIGATION OF COMPOUNDS FROM Mikania micrantha
6 นางสาวอรวีร์ พุฒินาถASSESSMENT OF EXPOSURE TO AMBIENT PARTICLES(PM2.5 AND PM0.1) AND OXIDATIVE DAMAGE BIOMARKERS IN POPULATION LIVING IN TRAFFIC-CONGESTED AREAS
7 นางสาวชัญญา อาชาประดิษฐ์DETERMINATION OF URINARY BIOMARKERS OF OXIDATIVE DAMAGE IN POPULATION RESIDING IN THE HIGH INCIDENCE AREA OF CHOLANGIOCARCINOMA
8 นางสาวจุฑามาศ บุษราคัมDETERMINATION OF URINARY DNA ADDUCTS, URINARY METABOLITES (CREATINE RIBOSIDE AND N-ACETYLNEURAMINIC ACID) AND TELOMERE ATTRITION IN POPULATION RESIDING IN THE HIGH INCIDENCE AREA OF CHOLANGIOCARCINOMA
9 นางสาวกาญจนามาส มะลิผลINSULIN SIGNALING PROMOTES MILD DNA DAMAGE RESPONSE AND CELL CYCLE ARREST INDUCED BY ETOPOSIDE IN HUMAN NEUROBLASTOMA SH-SY5Y CELLS
10 นายธนชัย นิตย์เมธาวงศ์EFFECTS OF INDOOR AIR POLLUTION ON RESPIRATORY FUNCTIONS AMONG APARTMENT BUILDING’S RESIDENTS IN BANGKOK AREA

รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
The 23rd Thai Neuroscience Society Conference 2019
By Thai Neuroscience Society
On December 11th , 2019 At Chulabhron Graduate Institute

ที่ชื่อ-สกุลผลงานวิจัย
1 นายวรวุฒิ ชาวแพะMelatonin attenuates β-amyloid production in SH-SY5Y cells under hypergly cemic condition
2 นางสาวอนุตตรีย์ บุญต่อMethamphetamine alters the expression of amyloid precursor protein cleaving enzymes in human neuroblastoma SH-SY5Y cells