Academic Activities

การบรรยาย “วิถีประชาธิปไตยสำหรับคนรุ่นใหม่ การบรรยาย “การวัดและการประเมินผลผู้เรียน การบรรยาย “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ