Organizational Structure
การจัดโครงสร้างภายในสถาบัน

ผู้บริหารของสถาบันได้จัดโครงสร้างองค์กรมุ่งดุลยภาพของการบริหาร (Managerial balance) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน โดยหน่วยงานหลักมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการสอน การบริการวิชาการ และหน่วยงานสนับสนุนมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานหลัก โดยแบ่งการทำงานภายในสถาบัน ดังนี้

สำนักงานสถาบัน
โครงสร้าง_2.png
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
โครงสร้าง_2.png
สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
โครงสร้าง_et.png
สาขาวิทยาศาสร์เคมี
เคมี.png
ศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ
วิจัย.png
ศูนย์การเรียนรู้
ห้องสมุด.png