อำนาจหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

หน้าที่ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทำการวิจัย นำผลงานวิจัยไปใใช้ประโยชน์ และให้บริการวิชาการ
โดยมีคณะกรรมการประจำส่วนงาน ทำหน้าที่บริหารส่วนงาน และมีอธิการบดีซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของสถาบัน

หน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน

 1. วางนโยบายและแผนงานของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายของราชวิทยาลัยและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบัน
 2. พิจารณาเสนองบประมาณของสถาบันให้สภาราชวิทยาลัยอนุมัติ
 3. กำหนดแนวทางและควบคุมดูแลการบริหารงานของสถาบัน
 4. พิจารณาตำแหน่ง การพอกสมทบ และการให้รางวัลการปฏิบัติงาน
 5. พิจารณากลั่นกรองตำแหน่งวิชาการ ก่อนนำเสนอกรรมการสภาราชวิทยาลัย
 6. พิจารณาเรื่องทางวินัยของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ
 7. พิจารณาบรรจุ บุคคลผู้ปฏิบัติงาน ในสายวิชาการ และสายสนันสนุนตามหลักเกณฑ์วิธีการที่สภาราชวิทยาลัยกำหนดและทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณา บุคคลผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อกรรมการบริหารราชวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
 8. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบการแบ่งหน่วยงานภายใน
 9. พิจารณาหลักสูตรการศึกษาของสถาบันเสนอให้คณะกรรมการสภาราชวิทยาลัย
 10. วางระเบียบหลักเกณฑ์และประกาศทางการบริหาร การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการงบประมาณ การวิจัย การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ แก่สังคม และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายหรือข้อบังคับสภาราชวิทยาลัย
 11. แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานหรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสถาบัน
 12. ดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษาของราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
 13. ดำเนินการอื่นใดตามที่สภาราชวิทยาลัยมอบหมาย

 

หน้าที่ของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

 

 1. บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัยอันสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน
 2. บริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตามมติหรือกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย และสถาบัน
 3. แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีสถาบัน หรือให้ผู้ช่วยอธิการบดีดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง
 4. บรรจุ แต่งตั้ง ดำเนินการทางวินัย และให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพ้นจากตำแหน่ง ตามข้องบังคับ/การมอบอำนาจของราชวิทยาลัย
 5. จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภาราชวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน
 6. จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
 7. จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของสถาบันเพื่อเสนอต่อสภาราชวิทยาลัย
 8. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันด้านต่างๆ และรายงานประจำปีของสถาบันต่อสภาราชวิทยาลัย
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฏหมาย ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันหรือตามที่สภาราชวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เปิดดำเนินการหลักสูตร 3 สาขาวิชา 6 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตร ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ดังนี้

 1. สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) จำนวน 2 หลักสูตร
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Master of Science in Environmental Toxicology)
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Doctor of Philosophy in Environmental Toxicology)
 2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (Applied Biological Sciences) จำนวน 2 หลักสูตร
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (Master of Science in Applied Biological Sciences : Environmental Health)
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (Doctor of Philosophy in Applied Biological Sciences: Environmental Health)
 3. สาขาเคมีชีวภาพ (Chemical Biology) จำนวน 2 หลักสูตร
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีชีวภาพ – (Master of Science in Chemical Biology)
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีชีวภาพ – (Doctor of Philosophy in Chemical Biology)