ปรัชญาการศึกษา / Philosophy

“จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้เป็นผู้นำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมได้”
 
“Administering education that focuses on learning achievements by Producing Research Leaders in Science and Technology to create explicit knowledge and innovation”
 

วิสัยทัศน์ / Vision

“สร้างผู้นำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”


“Producing Research Leaders in Science and Technology”

พันธกิจ /Mission

  1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ ในสาขาวิชาที่เปิดดำเนินการ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
  2. ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
  3. บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

อัตลักษณ์ / Identity

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ วิจัยพัฒนา บูรณาการความรู้ มุ่งสู่สากล
C : Creativity
G : Good leaders in Research
I : Integration and Internationalization