รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2559
ANNOUNCEMENTS
Visakha Puja Day
Visakha Bucha (or Visakha Puja) Day, also known as Buddha’s Day, is an annual public holiday observed traditionally by Buddhists all over the world
วันมอบตัวนักศึกษาปีการศึกษา 2559
วันมอบตัวนักศึกษาปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
CGI Reading List
CGI Learning Center provides the reading lists to serve as valuable sources for CGI strategic policy planning, and general knowledge
ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ACTIVITIES
Prospective Students
Current Students
Course Schedule
ACT/Regulations
Alumni
LINKS
Good Thoughts

A river cuts through a rock, not because of its power but its persistence.