ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือการจัดหาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

 

รายการ ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง-กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 กฎกระทรวงการคลัง-กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
กฎกระทรวงการคลัง-กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กฎกระทรวงการคลัง-กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
กฎกระทรวงการคลัง-กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 กฎกระทรวงการคลัง-กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563
กฎกระทรวงการคลัง-กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงการคลัง-กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562
กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง – กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ. 2562 ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ. 2562
เอกสารประกอบการบรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เอกสารประกอบการบรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ 2566
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
 
รายการ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาคาร 2 พร้อมระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาคาร 2 พร้อมระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออัพเกรดเครื่อง Particle size analyzer and counter รุ่น ViewSizer 3000 ด้วย FLUORESCENCE MODULE จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออัพเกรดเครื่อง Particle size analyzer and counter รุ่น ViewSizer 3000 ด้วย FLUORESCENCE MODULE จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่างขอบเขตของงาน/ร่างเอกสารประกวดราคา

 

รายการ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์คอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติสําหรับการวิเคราะห์ส่วนประกอบภายในเซลล์และสารโมเลกุลเล็ก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Computer Assisted Automated Microscopy for intracellular and small molecule analysis) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์คอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติสําหรับการวิเคราะห์ส่วนประกอบภายในเซลล์และสารโมเลกุลเล็ก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Computer Assisted Automated Microscopy for intracellular and small molecule analysis) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศเชิญชวน
 
รายการพัสดุ วิธีดำเนินการจัดหา ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกไอออนพร้อมเครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิคอินดัคทีฟลีคัปเปิลพลาสมาแมสสเปกโทรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Ion Chromatography with Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer, IC-ICPMS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกไอออนพร้อมเครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิคอินดัคทีฟลีคัปเปิลพลาสมาแมสสเปกโทรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Ion Chromatography with Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer, IC-ICPMS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างโดยใช้ปิเปต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างโดยใช้ปิเปต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างโดยใช้ปิเปต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงและสายสัญญาณห้องประชุมต่างๆ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงและสายสัญญาณห้องประชุมต่างๆ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาลำดับสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติด้วยหลักการไพโรซีเควนซิ่ง (Pyrosequencing) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาลำดับสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติด้วยหลักการไพโรซีเควนซิ่ง (Pyrosequencing) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาลําดับสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติด้วยหลักการไพโรซีเควนซิ่ง (Pyrosequencing) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเลี้ยงและติดตามการทำงานของเซลล์แบบมัลติฟังชั่น พร้อมระบบจ่ายสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องเลี้ยงและติดตามการทำงานของเซลล์แบบมัลติฟังชั่น พร้อมระบบจ่ายสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเลี้ยงและติดตามการทำงานของเซลล์แบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมระบบจ่ายสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงมากพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Ultrawave Microwave Digestion System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงมากพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Ultrawave Microwave Digestion System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงมาก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Ultrawave Microwave Digestion System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศติดตั้งพร้อมปั๊มควบคุม (Rotary Evaporator with Vacuum pump) จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศติดตั้งพร้อมปั๊มควบคุม (Rotary Evaporator with Vacuum pump) จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศติดตั้งพร้อมปั๊มควบคุม (Rotary Evaporator with Vacuum pump) จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์โดยกระบวนการโครมาโตรกราฟีความดันสูง (Preparative HPLC) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์โดยกระบวนการโครมาโตรกราฟีความดันสูง (Preparative HPLC) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์โดยกระบวนการโครมาโตรกราฟีความดันสูง (Preparative HPLC) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น M,2,3,5,6,10 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น M,2,3,5,6,10 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น M,2,3,5,6,10 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของเซลล์ภายใต้สภาวะควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของเซลล์ภายใต้สภาวะควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของเซลล์ภายใต้สภาวะควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องหล่อเย็น (Cooling Circulator) จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องหล่อเย็น (Cooling Circulator) จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องหล่อเย็น (Cooling Circulator) จำนวน 5 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องสังเคราะห์สารด้วยกระบวนการเติมแก๊สไฮโดรเจน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องสังเคราะห์สารด้วยกระบวนการเติมแก๊สไฮโดรเจน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องสังเคราะห์สารด้วยกระบวนการเติมแก๊สไฮโดรเจน จำนวน 1 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Fluorescence Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Fluorescence Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Fluorescence Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง

 
ปีงบประมาณ 2565
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

 

รายการ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 400 MHz จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 400 MHz จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเชิญชวน
 
รายการพัสดุ วิธีดำเนินการจัดหา ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารพร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารพร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารพร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องทำปฏิกิริยาทางเคมีด้วยไมโครเวฟ (Microwave reactor) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องทำปฏิกิริยาทางเคมีด้วยไมโครเวฟ (Microwave reactor) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องทำปฏิกิริยาทางเคมีด้วยไมโครเวฟ (Microwave reactor) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดดูดไอสารเคมีและตู้เก็บสารเคมีพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อชุดดูดไอสารเคมีและตู้เก็บสารเคมีพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดดูดไอสารเคมีและตู้เก็บสารเคมีพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ สองขั้นตอนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ สองขั้นตอนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ สองขั้นตอนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์การแสดงออกของสารพันธุกรรมและโปรตีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์การแสดงออกของสารพันธุกรรมและโปรตีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์การแสดงออกของสารพันธุกรรมและโปรตีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ไอออนสำหรับเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Patch Clamp) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ไอออนสำหรับเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Patch Clamp) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ไอออนสำหรับเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Patch Clamp) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า (ด้านหอประชุมใหญ่) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า (ด้านหอประชุมใหญ่) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสูญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (SpeedVac) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสูญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (SpeedVac) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสูญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (SpeedVac) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งแบบพกพาอุณหภูมิต่ำ (Low Temperature Portable Deep Freezer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งแบบพกพาอุณหภูมิต่ำ (Low Temperature Portable Deep Freezer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งแบบพกพาอุณหภูมิต่ำ (Low Temperature Portable Deep Freezer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2564
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

 

รายการ ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน/ร่างเอกสารประกวดราคา

 

รายการ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ ชนิดความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศประกวดราคารายการซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ ชนิดความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเชิญชวน

 

รายการพัสดุ วิธีดำเนินการจัดหา ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนชนิดความไวสูงด้วยเทคนิคแอลฟ่าไลซ่าแบบมัลติเพล็กซ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนชนิดความไวสูงด้วยเทคนิคแอลฟ่าไลซ่าแบบมัลติเพล็กซ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนชนิดความไวสูงด้วยเทคนิคแอลฟ่าไลซ่าแบบมัลติเพล็กซ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์พร้อมป้ายชื่อสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาจ้างงานโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์พร้อมป้ายชื่อสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงพื้นโถงทางเดินระหว่างห้องภายในอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงพื้นโถงทางเดินระหว่างห้องภายในอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงพื้นโถงทางเดินระหว่างห้องภายในอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ ชนิดความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ ชนิดความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ ชนิดความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสายสัญญาณ HDMI อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสายสัญญาณ HDMI อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสายสัญญาณ HDMI อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดไมโครสโคปสเปคโทรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดไมโครสโคปสเปคโทรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดไมโครสโคปสเปคโทรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกวดราคาซื้อ Particle size analyzer and counter with accessories จำนวน 1 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาซื้อ Particle size analyzer and counter with accessories จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ Particle size analyzer and counter with accessories จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งความละเอียดสูงระดับไมโครและอัลตราไมโคร พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 1 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งความละเอียดสูงระดับไมโครและอัลตราไมโคร พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งความละเอียดสูงระดับไมโครและอัลตราไมโคร พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 2 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์และเคมิลูมิเนสเซนต์ จำนวน 1 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์และเคมิลูมิเนสเซนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์และเคมิลูมิเนสเซนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายสารในไมโครเพลทแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายสารในไมโครเพลทแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องจ่ายสารในไมโครเพลทแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าซ 3 ชนิด จำนวน 2 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าซ 3 ชนิด จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการจัดซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าซ 3 ชนิด จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาค จำนวน 1 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการจัดซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบแห้งเยือกแข็งด้วยระบบสูญญากาศ (Freeze Dry) จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบแห้งเยือกแข็งด้วยระบบสูญญากาศ (Freeze Dry) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารและใต้อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารและใต้อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารและใต้อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ 2563

 

รายการพัสดุ วิธีดำเนินการจัดหา ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลจำนวน 5 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสายสัญญาณ HDMI จำนวน 1 ระบบ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็ง จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องกำเนิดคลื่นแสงอัลตราไวโอเลต (UV-cabinet) จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อตู้อบสูญญากาศ (Vacuum oven) จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ชนิด Capillary flow พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Capillary flow high performance liquid chromatography) จำนวน 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างทำโครงสร้างเหล็กทางเดินบริเวณระเบียงชั้น 2 ด้านหน้าอาคารสถาบันฯ จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อระบบวิเคราะห์สูตรโครงสร้างทางเคมีเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพ จำนวน 1 ชุด วิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 600 MHz (Nuclear magnetic resonance spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง วิธีคัดเลือก
จัดซื้อตู้แช่แข็งสำหรับเก็บรักษาตัวอย่าง โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -50 องศาเซลเซียส ถึง -86 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Deep freezer operate within a temperature range of -50 degree Celsius to -86 degree Celsius with accessories) จำนวน 2 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์โดยกระบวนการโครมาโทกราฟีความดันปานกลาง (Flash purification chromatography spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างทำพื้นที่แสดงข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชนด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา
จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตราการเกิดปฎิกิริยาชีวเคมีในเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Advance metabolic functions analyzers with accessories) จำนวน 1 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา
ปีงบประมาณ 2562

 

รายการพัสดุ วิธีดำเนินการจัดหา ประกาศเชิญชวน ประกาศผล