Quality Assurance

ภาพกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2557

ASCII
ASCII
ประเมินระดับสาขาวิชา ABSประเมินระดับสาขาวิชา CB
ASCII
ASCII
ประเมินระดับสาขาวิชา ETประเมินระดับสถาบัน

ประจำปีการศึกษา 2556

ASCII
ASCII

ประจำปีการศึกษา 2555

ASCII
ASCII

QA News

Former QA News

1. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

news01-11-54.pdf

2. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 โดยผลการประเมินสามารถดูได้จาก Internal Quality Assessment

Link