jobopportunities.jpg


ดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศสถาบันฯ ได้ที่นี่

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ สังกัดงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ดังนี้

(ก) คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

(ข) ลักษณะต้องห้าม

 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 2. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 3. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามข้อบังคับฉบับนี้
 4. เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษอย่างร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
 5. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติในหน่วยงานของรัฐ
 6. เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 7. เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 8. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 9. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 10. เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม

2. คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

2.1 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หากมีประสบการณ์ในการทำงานกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความเป็นผู้นำสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และสามารถประสานงานกับบุคคล /หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี
มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
มีมนุษยสัมพันธ์ดี อุทิศเวลาและทุ่มเทให้กับการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นทั้งในข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงในการร่างกฎหมาย เสนอความเห็นในการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและทางปฏิบัติทางกฏหมาย ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้านกฎหมายเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสถาบันฯ
งานนิติกรรมสัญญา จัดทำสัญญาซื้อขาย จ้างเหมา และเช่าพื้นที่ให้บริการจำหน่ายอาหารกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ตรวจร่างและตรวจสอบเอกสารสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญา
งานให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วินิจฉัย และทำความเห็นเกี่ยวกับสัญญาและอื่น ๆ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอบสวนข้อกฎหมายที่ใช้ในการสอบสวนแก่พนักงานและบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานพัฒนากฎหมายของสถาบันฯ ตลอดจนการประสานการทำงานระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายทรัพยสินทางปัญญา และนวัตกรรมของสถาบันฯ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. อัตราเงินเดือน

 
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท
 2. ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนที่ได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
 3. อัตราเงินเดือนดังกล่าวยังไม่รวมค่าประสบการณ์

4. สิทธิและสวัสดิการ

 
 1. สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2565
 2. สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2562
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. กองทุนประกันสังคม
 5. สวัสดิการอื่นๆ ที่สถาบันฯจัดให้กับผู้ปฏิบัติงาน

5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
 8. ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
 9. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาในหลักฐานที่ทำสำเนาทุกฉบับ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของใบสมัครและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยื่นใบสมัคร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

6. การสมัคร

 

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัคร และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ

 1. สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่ และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงาน) ส่งถึง

งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
906 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
10210

7. การดำเนินการคัดเลือก

 

ขั้นตอนที่ 1 : พิจารณาประเมินคุณวุฒิ ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร

8. ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก

 
ขั้นตอน วันที่
1. การรับสมัคร   สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น 24 พฤษภาคม 2566 – 18 มิถุนายน 2566
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซด์สถาบันฯwww.cgi.ac.th 23 มิถุนายน 2566

10. สอบถามรายละเอียด

 
 1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2554 1900 ต่อ 2150 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) [email protected]
 2. ตรวจสอบแผนที่ที่ตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จากเว็บไซต์ www.cgi.ac.th
 3. รถโดยสารประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555, 52, 59, 356