สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มุ่งส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และให้บริการทางวิชาการ โดยผลงานวิจัยของสถาบันได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ มี Impact Factor และเป็นวารสารในอันดับ Q1 ที่ได้รับการอ้างอิงเป็นจำนวนมาก

ในปี 2022 Research.com ได้แสดงข้อมูลการจัดอันดับ Top University Rankings และ Top Scientists Ranking แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในคุณภาพของการเรียนการสอนและงานวิจัยของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ในระดับสากล ดังนี้

Top Chemistry Universities สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นลำดับที่ 5 ในกลุ่ม Top Chemistry Universities ของประเทศไทย และเป็นลำดับที่ 1,248 ของโลก จากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชา Chemistry ทั่วโลกจำนวนกว่า 1,737 แห่ง (https://research.com/university-rankings/chemistry/th)

Top Neuroscience Universities สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นลำดับที่ 1 ในกลุ่ม Top Neuroscience Universities ของประเทศไทย และเป็นลำดับที่ 604 ของโลก จากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชา Neuroscience ทั่วโลกจำนวนกว่า 937 แห่ง (https://research.com/university-rankings/neuroscience/th)

ในเชิงคุณภาพของนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในแต่ละสาขาต่างๆ ทั่วโลกสำหรับปี 2022 นั้น Research.com ได้แสดงข้อมูลการจัดอันดับนักวิจัย Top Scientists Ranking โดยการคัดเลือกนักวิจัยจากทั่วโลกกว่า 166,880 คน (ข้อมูลนักวิจัยจาก Google Scholar และ Microsoft Academic Graph) ที่มีค่า H-index มากกว่า 40 และ H-index มากกว่า 30 ซึ่งมีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้รับการจัดอันดับในแต่ละสาขา ดังนี้

1. Top Chemistry Scientists อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์เคมี จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับการจัดอันดับในสาขา Chemistry จากนักวิจัยกว่า 35,760 คนทั่วโลก (https://research.com/scientists-rankings/chemistry/th) ดังนี้

1.1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ (H-index 58) ได้รับการจัดอันดับในสาขา Chemistry เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศไทย และเป็นลำดับที่ 5,608 ของโลก จากจำนวนผลงานตีพิมพ์กว่า 490 เรื่อง ที่ได้รับการอ้างอิงกว่า 11,388 ครั้ง (https://research.com/u/somsak-ruchirawat)

1.2) รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ (H-index 41) ได้รับการจัดอันดับในสาขา Chemistry เป็นลำดับที่ 12 ของประเทศไทย และเป็นลำดับที่ 12,218 ของโลก จากจำนวนผลงานตีพิมพ์กว่า 139 เรื่อง ที่ได้รับการอ้างอิงกว่า 5,364 ครั้ง (https://research.com/u/prasat-kittakoop)

2. Top Biology and Biochemistry Scientists อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์: อนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับการจัดอันดับในสาขา Biology and Biochemistry จากนักวิจัยกว่า 23,129 คนทั่วโลก (https://research.com/scientists-rankings/biology-and-biochemistry/th) ดังนี้

2.1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข (H-index 47) ได้รับการจัดอันดับในสาขา Biology and Biochemistry เป็นลำดับที่ 9 ของประเทศไทย และเป็นลำดับที่ 12,108 ของโลก จากจำนวนผลงานตีพิมพ์กว่า 192 เรื่อง ที่ได้รับการอ้างอิงกว่า 7,457 ครั้ง (https://research.com/u/skorn-mongkolsuk)

2.2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ (H-index 44) ได้รับการจัดอันดับในสาขา Biology and Biochemistry เป็นลำดับที่ 11 ของประเทศไทย และเป็นลำดับที่ 13,615 ของโลก จากจำนวนผลงานตีพิมพ์กว่า 216 เรื่อง ที่ได้รับการอ้างอิงกว่า 5,734 ครั้ง (https://research.com/u/jisnuson-svasti)

3. Top Neuroscience Scientists อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์: อนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ท่าน ที่ได้รับการจัดอันดับในสาขา Neuroscience จากนักวิจัยกว่า 9,233 คนทั่วโลก (https://research.com/scientists-rankings/neuroscience/th) ดังนี้

3.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ (H-index 31) ได้รับการจัดอันดับในสาขา Neuroscience เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นลำดับที่ 5,088 ของโลก จากจำนวนผลงานตีพิมพ์กว่า 102 เรื่อง ที่ได้รับการอ้างอิงกว่า 3,507 ครั้ง (https://research.com/u/piyarat-govitrapong)

ในการจัดอันดับ Top Scientists Ranking นั้น Research.com ได้ใช้ค่า H-index ในการจัดอันดับนักวิจัย H-index คือ ตัวเลขที่แสดงจำนวนผลงานวิจัย ที่มีจำนวนครั้งของการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนผลงานวิจัยนั้นๆ เป็นการประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยคำนึงถึงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งค่า H-index มีประโยชน์ในการวัดคุณภาพของนักวิจัย เนื่องจากเป็นการวัดผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต่อเนื่อง และวัดจำนวนการอ้างอิงของแต่ละบทความเป็นค่าสะสม (https://www.thailibrary.in.th/2019/10/24/h-index-pros-cons/) อันจะเห็นได้ว่าคุณภาพงานวิจัยของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากตัวเลขของผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงเป็นจำนวนมากนั้น แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันที่มุ่งมั่นทำวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

Chulabhorn Graduate Institute has been selected for Top University Ranking and Top Scientists Ranking 2022 (as of 17 June 2022).

Chulabhorn Graduate Institute is an autonomous institution of higher learning, which offers international programs at the graduate level. It primarily promotes research with a view to utilizing the research products for beneficial purposes, including academic services. The Institute’s research outputs have been published in quality national and international academic journals, i.e., journals with Impact Factor and Q1 journals, with high numbers of citations.

In 2022, Research.com has published information in Top University Ranking and Top Scientists Ranking, which demonstrates the prominent international quality of the academic program delivery and research of Chulabhorn Graduate Institute, as follows:

Top Chemistry University

Chulabhorn Graduate Institute has been ranked fifth among the Top Chemistry Universities in Thailand, and occupies the 1,248th place in the world rankings of 1,737 educational institutions all over the world that offer academic programs in Chemistry. (https://research.com/university-rankings-/chemistry/th)

Top Neuroscience Universities

Chulabhorn Graduate Institute has been ranked first in the Top Neuroscience Universities in Thailand and occupies the 604th place in the world rankings of 937 educational institutions all over the world that offer academic programs in Neuroscience. (https://research.com/university-rankings/neuroscience/th)

In terms of the quality of researchers who have their works in various academic fields published all over the world in 2022, Research.com has provided information on the Top Scientists Rankings. A total of 166,880 researchers have been selected (information from Google Scholars and Microsoft Academic Graph), who have an H-index value of more than 40 and a H-index value of more than 30. Chulabhorn Graduate Institute’s Faculty Members and Guest Faculty who have been ranked in the relevant disciplines are as follows:

1. Top Chemistry Scientists: There are two Faculty Members have been ranked in the Chemistry field among more than 35,760 researchers from all over the world (https://research.com/scientists-rankings/chemistry/th), namely

1.1) Professor Emeritus Dr. Somsak Ruchirawat (H-index 58) has been ranked fifth in Thailand and occupies the 5,608th place in the world, based upon his more than 490 publications with more than 11,388 citations (https://research.com/u/somsak-ruchirawat)

1.2) Associate Professor Dr. Prasat Kittakoop (H-index 41) has been ranked 12th in Thailand and occupies the 12,218th place in the world, based on his more than 139 publications with more than 5,364 citations (http://research.com/u/prasat-kittakoop)

2. Top Biology and Biochemistry Scientists: There is one Faculty Members and one Guest Faculty in Applied Biological Sciences: Environmental Health have been ranked in the fields of Biology and Biochemistry among 23,129 researchers all over the world (https://research.com/scientists-rankings/biology-and-biochemistry), namely:

2.1) Professor Emeritus Dr. Skorn Mongkolsuk (H-index 47) has been ranked ninth in the fields of Biology and Biochemistry of Thailand and occupies the 12,108th place in the world, based on his more than 192 publications with more than 7,457 citations (https://research.com/u/skorn-mongkolsuk)

2.2) Professor Emeritus Dr. M.R. Jisnuson Svasti (H-index 44) has been ranked 11th in the fields of Biology and Biochemistry of Thailand and occupies the 13,615th place in the world, based on his more than 216 publications with more than 5,734 citations (https://research.com/u/jisnuson-svati).

3. Top Neuroscience Scientists: There is one Faculty Members in Applied Biological Sciences: Environmental Health has been ranked in the field of Neuroscience among more than 9,233 researchers all over the world (https://research.com/scientists-rankings/neuroscience/th), namely:

3.1) Professor Emeritus Dr. Piyarat Govitrapong (H-index 31) has been ranked first in Neuroscience of Thailand and occupies the 5,088th place in the world, based on her more than 102 publications with 3,507 citations (https://research.com/u/piyarat-govitrapong).

In its selection for Top Scientists Ranking, Research.com uses the H-index value as the basis for the rankings of researchers. H-index indicates the number of publications, whose number of citations is equal to, or more than, the number of the publications. This is an assessment of the quality of research works in both qualitative and quantitative terms. The H-index value is thus useful for evaluating the quality of researchers, because it is based on the assessment of research works that have been consecutively published and the cumulative numbers of citations of each publication (https://www.thailibrary.in.th/2019/10/24/h-index-pros-cons/). On this basis the quality of research products of Chulabhorn Graduate Institute has been internationally recognized. The figures showing a large number of publications with high numbers of citations testify to the quality of the academic staff and students, who are intent upon doing research for the benefits of society.