Scholarship Announcement for Academic Year 2020
ANNOUNCEMENTS
ACTIVITIES
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จัดบรรยาย เรื่อง ปรับตัวและรับมืออย่างไรให้อยู่รอดในยุค Digital Disruption
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยศูนย์การเรียนรู้สถาบัน ได้เชิญ คุณกฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ ผู้มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศ งานเขียนหนังสือ และงานด้านวงการบันเทิง มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบัน ในเรื่อง “ปรับตัวและรับมืออย่างไรให้อยู่รอดในยุค Digital Disruption”
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Ed - STEM เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดบริการวิชาการโดยอบรมเชิงปฏิบัติบัติการ Science Education – STEM ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “CREATIVE AI AND GO : STEM DAYS”
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
Buddhist Lent Day 2019
Chulabhorn Graduate Institute to preserve Thai tradition on Buddhist Lent Day 2019
Prospective Students
Current Students
Course Schedule
ACT/Regulations
Alumni
LINKS
Good Thoughts

A river cuts through a rock, not because of its power but its persistence.