Quality Assurance

ภาพกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2557

ประเมินระดับสาขาวิชา ABS ประเมินระดับสาขาวิชา CB

ประเมินระดับสาขาวิชา ET ประเมินระดับสถาบัน

ประจำปีการศึกษา 2556


ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

 

 

QA News

 

Former QA News

 

1. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 โดยผลการประเมินสามารถดูได้จาก Internal Quality Assessment

Link