ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
the 15th International Symposium of the Protein Society of Thailand
On November 4-6 , 2020 At the Convention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok

ที่ ชื่อ-สกุล ผลงานวิจัย
1 Miss Jeebana Bhandari Investigation of PD-1 and PD-L1 interaction in breast cancer cells
2 นางสาวลลิตา ลำกูล Inhibition of CD47 in breast cancer mammospheres enhances phagocytosis through macrophage engulfment
3 นางสาวรันติกาล พ่อไชยราช 5-Fluorouracil resistance is acquired in metastasizing colorectal cancer cells
4 นางสาวณัฐวรรณ ลอยมั่นคง Effects of melatonin on amyloid precursor protein processing in human skin fibroblasts
5 นายนภาพล เอี้ยวซิโป Doxorubicin promotes metastatic potential of hepatocellular carcinoma cells through modulation of integrin expression

รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
the 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference
On November 26 , 2020, Online Conference

ที่ ชื่อ-สกุล ผลงานวิจัย
6 Miss Karen Afian Characterization of a permease ABC- transporter in antibiotic resistance and oxidative stress response in Pseudomonas aeruginosa

รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
The 9th International Conference on Environmental Engineering Science and Management
On October 7-9 , 2020, The Heritage Changrai, Changrai

ที่ ชื่อ-สกุล ผลงานวิจัย
7 นางสาวณัฐธิดา ทองประมูล Metagenomics investigation of microbial communities in cadmium-contaminated soils in tak province, thailand
8 นางสาวสุวนันท์ วันทองเจริญ Development of electrochemical sensor based on disposable screen-printed gold electrodes modified surface for arsenite detection

รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
The 13th Annual Conference of Center of Excellence on “The Role and Challenges of Environmental Health in National Development”
On January 30th , 2020, At the Convention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok

ที่ ชื่อ-สกุล ผลงานวิจัย
9 Miss Shila Prajapati ANALYSIS OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHs) AND METALS BOUND TO PM2.5 AND ITS EFFECTS ON DNA DAMAGE
10 Miss Nourhan Elsayed ARSENIC IMPAIRS IGF-1 SIGNALING IN DIFFERENTIATED HUMAN NEUROBLASTOMA SH-SY5Y CELLS
11 นายณัฏฐ์ศิร วจีทวีสิน EFFECT OF 2,4-D HERBICIDE ON INFLAMMATORY RESPONSES AND FUNCTIONS OF LPS-STIMULATED MACROPHAGE CELLS
12 นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ PROTECTIVE EFFECTS OF MELATONIN AGAINST OXIDATIVE DAMAGE IN ARSENITE-TREATED LYMPHOBLASTS
13 นางสาวสิรีธร โคตรสมบัติ AZIDE-ACTIVATED CASCADE CYCLIZATION OF ENE-YNE-OXAZOLONE
14 นางสาวนัยนา แซ่เซี้ยน CASCADE CYCLIZATION OF ENE-YNE-OXAZOLONE: REGIOSELECTIVE SYNTHESIS OF PHOSPHORYLATED BENZOXACINAMIDE
15 Miss Rikkamae Zinca Marie L. Walde CHEMOPREVENTIVE AND ANTI-HIV-1 POTENTIAL OF Angiopteris evecta (Forst) Hoffm. (GIANT FERN)
16 นางสาวคล้ายจันทร์ บุญกันทะ DEVELOPMENT OF BIOLOGICAL REAGENT FOR IMMUNOGENICITY ASSAY OF MONOCLONAL ANTIBODY DRUG
17 นางสาวอริสา วงศ์ลังกา DEVELOPMENT OF IN VITRO IMMUNOGENICITY ASSAYFOR MONOCLONAL ANTIBODY DRUG
18 Mr.Safi Ur Rehman Qamar MAGNETIC TITANIUM SILICA IRON OXIDE (TiO2-Si-Fe) NANOPARTICLE AS AN ALTERNATIVE THERAPEUTIC AGENT AGAINST PATHOGENIC BACTERIA
19 นายดิสภัณฑ์ สุริยะวิภาดา OPTIMIZATION OF CHIMERIC VLPs EXPRESSION PLATFORM FOR VACCINE DEVELOPMENT FOR VIRUSES WITH COMPLEX GENOME
20 นายธีรศักดิ์ สุราภา ROLE OF A COLICIN E5 IN RESPONSE TO HYDROGEN PEROXIDE IN A HUMAN PATHOGEN Pseudomonas aeruginosa
21 นายวาทยุทธ ลือชัยพาณิชย์ SPEEDING UP MONOCLONAL ANTIBODY PRODUCTION BY USING POLYETHYLENEIMINE (PEI)-MEDIATED TRANSIENT GENE EXPRESSION IN LARGE-SCALE BIOREACTOR
22 นายธนวัฒน์ พุ่มจันทร์ STUDIES OF ACID-MEDIATED TRANSANNULAR CYCLIZATION OF EIGHT-MEMBERED RING CYCLOALKENE AND CYCLOALKANE EPOXIDE
23 Miss Sajana Khagi THE CONTENTS OF 2,4-D, ATRAZINE AND CHLORPYRIFOS IN ORGANIC AND CONVENTIONALLY GROWN VEGETABLES

รายชื่อผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
International Conference on Drug Screening, Discovery and Delivery Systems
On August 19-20, 2021, Online Conference

ที่ ชื่อ-สกุล ผลงานวิจัย
24 MissAdebisi Demehin Biflavonoids from selaginellaceae as EGPR Inhibitors and Their Anticancer Properties
25 นายกฤตภาส ดาราโอภาส Electrophilic Halogen-Induced Spirocyclization of 2-Alkynolylaryloate Esters