ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ