This is an old revision of the document!


อำนาจหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

หน้าที่ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทำการวิจัย นำผลงานวิจัยไปใใช้ประโยชน์ และให้บริการวิชาการ
โดยมีคณะกรรมการประจำส่วนงาน ทำหน้าที่บริหารส่วนงาน และมีอธิการบดีซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของสถาบัน

หน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน

 1. วางนโยบายและแผนงานของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายของราชวิทยาลัยและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบัน
 2. พิจารณาเสนองบประมาณของสถาบันให้สภาราชวิทยาลัยอนุมัติ
 3. กำหนดแนวทางและควบคุมดูแลการบริหารงานของสถาบัน
 4. พิจารณาตำแหน่ง การพอกสมทบ และการให้รางวัลการปฏิบัติงาน
 5. พิจารณากลั่นกรองตำแหน่งวิชาการ ก่อนนำเสนอกรรมการสภาราชวิทยาลัย
 6. พิจารณาเรื่องทางวินัยของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ
 7. พิจารณาบรรจุ บุคคลผู้ปฏิบัติงาน ในสายวิชาการ และสายสนันสนุนตามหลักเกณฑ์วิธีการที่สภาราชวิทยาลัยกำหนดและทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณา บุคคลผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อกรรมการบริหารราชวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
 8. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบการแบ่งหน่วยงานภายใน
 9. พิจารณาหลักสูตรการศึกษาของสถาบันเสนอให้คณะกรรมการสภาราชวิทยาลัย
 10. วางระเบียบหลักเกณฑ์และประกาศทางการบริหาร การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการงบประมาณ การวิจัย การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ แก่สังคม และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายหรือข้อบังคับสภาราชวิทยาลัย
 11. แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานหรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสถาบัน
 12. ดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษาของราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
 13. ดำเนินการอื่นใดตามที่สภาราชวิทยาลัยมอบหมาย

หน้าที่ของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

หลักสูตรที่เปิดสอน

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เปิดดำเนินการหลักสูตร 3 สาขาวิชา 6 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตร ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ดังนี้

 1. สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) จำนวน 2 หลักสูตร
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Master of Science in Environmental Toxicology)
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Doctor of Philosophy in Environmental Toxicology)
 2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (Applied Biological Sciences) จำนวน 2 หลักสูตร
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (Master of Science in Applied Biological Sciences : Environmental Health)
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (Doctor of Philosophy in Applied Biological Sciences: Environmental Health)
 3. สาขาเคมีชีวภาพ (Chemical Biology) จำนวน 2 หลักสูตร
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีชีวภาพ - (Master of Science in Chemical Biology)
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีชีวภาพ - (Doctor of Philosophy in Chemical Biology)