Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

news:announcements:2018_announcements:2019_1_4_jobopportunities2 [2019/01/04 11:06] (current)
somsaktan created
Line 1: Line 1:
 +{{headline>news:announcements:2013_announcements:2013_03_06_jobopportunities2:jobopportunities.jpg}}   
 +\\
  
 +ดาวน์โหลดใบสมัครงาน{{:news:announcements:2018_announcements:2018_08_21_jobopportunities:ใบสมัคร.pdf|ได้ที่นี่}}  
 +\\
 +ดาวน์โหลดประกาศสถาบันฯ {{:news:announcements:2018_announcements:2019_1_4_jobopportunities:ประกาศรับสมัคร_2_62.pdf|ได้ที่นี่}}    
 +\\
 +\\
 +|<100%|  noborder >|
 +|  **ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ \\ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ \\ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ \\ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562**  |
 +\\
 +ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 **__จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา__สังกัดงานบริหารทั่วไป** คือ**__ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิชาชีพ (งานบัญชี) จำนวน 1 อัตรา__และ**____สังกัดงานส่งเสริมวิชาการ **__ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา__** โดยมีรายละเอียดดังนี้
 +\\
 +\\
 +===== 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร =====
 +ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. 2560  ดังนี้
 +  - เพศชาย หรือหญิง มีสัญชาติไทย
 +  - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
 +  - ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกในพรรคการเมือง
 +  - ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 +  - ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 +  - ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 +  - ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
 +  - ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 +  - ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 +  - ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 +  - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย
 +\\
 +===== 2. คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ =====
 +**  2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิชาชีพ (งานบัญชี) จำนวน 1 อัตรา** สังกัดงานบริหารทั่วไป \\
 +  * **คุณสมบัติ** 
 +    * สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นสมควร
 +    * หากมีประสบการณ์ในด้านงานการเงินและบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 +    * มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 +    * มีความสามารถในการตรวจสอบและจัดทำเอกสารหลักฐานการจ่าย การเบิกจ่าย
 +    * สามารถประสานงานการต้อนรับและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีใจรักในการบริการ
 +    * มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน และการสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี
 +    * มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
 +    * มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 +  * **ลักษณะงานที่ปฏิบัติ**
 +    * จัดทำบัญชี จัดทำรายงานการขอผูกพันงบประมาณประจำเดือน จัดทำประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวการเบิกใช้งบประมาณเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อแสดงสถานะเงินงบประมาณและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานการเบิกใช้งบประมาณของหน่วยงานเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
 +    * ดูแลการรับและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารสำคัญ การรับ –จ่าย เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจัดทำและดำเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
 +    * ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดให้เป็นไปปัจจุบัน
 +    * ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี ชี้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการเงินการงบประมาณและการบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
 +    * วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
 +    * ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 +    * ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 +    * ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
 +\\
 +**  2.2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   จำนวน 1 อัตรา** สังกัดงานส่งเสริมวิชาการ \\
 +  * **คุณสมบัติ**
 +    * สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือทางสังคมศาสตร์
 +    * หากมีประสบการณ์ทางด้านบริหารการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 +    * มีความสามารถในด้านบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การจัดเตรียม จัดเก็บ และควบคุมเอกสาร การติดต่อประสานงานกับวิทยากรรับเชิญทั้งภายในและต่างประเทศ ประสานงานกับอาจารย์และนักศึกษา การประสานทั่วไประหว่างหน่วยงานภายใน และกับองค์กรภายนอก
 +    * สามารถจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่วิทยากรผู้สอน การจัดเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร รวมทั้งทำรายงาน วัดผล และทดสอบ รวมทังจัดทำการประเมินผลการศึกษา และรวบรวมข้อมูลสรุปผลการประเมิน
 +    * มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (หากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษแนบมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 +    * มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี
 +  * **ลักษณะงานที่ปฏิบัติ**
 +    * ดูแลงานด้านระบบทะเบียนนักศึกษาจัดการและรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติและรายละเอียดของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
 +    * ดูแลการประสานการเรียนการสอน อาทิ การจัดทำตารางรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาการจัดทำปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรมและการจัดทำคู่มือนักศึกษา เป็นต้น
 +    * รับผิดชอบงานด้านการรับนักศึกษาได้แก่วางแผนและจัดกิจกรรม Open House roadshow งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 +    * รับผิดชอบงานด้านการสำเร็จการศึกษาได้แก่จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาการจัดสอบวิทยานิพนธ์การเสนอขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญาบัตรและประสานการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 +    * วิเคราะห์ข้อมูลวางแผนและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษา
 +    * จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา 
 +    * ประสานการจัดประชุมสัมมนาฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา
 +    * ดูแลประสานงานด้านการต่างประเทศ 
 +    * ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
 +\\
 +===== 3. อัตราเงินเดือน =====
 +  - วุฒิการศึกษาระดับ**__ปริญญาโท__** อัตราเงินเดือน**__เริ่มต้น 22,500 บาท__**
 +  - วุฒิการศึกษาระดับ**__ปริญญาตรี(วิชาชีพ) __**   อัตราเงินเดือน**__เริ่มต้น 20,000 บาท__**
 +  - อัตราเงินเดือนที่ได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
 +  - อัตราเงินเดือนดังกล่าว**__ยังไม่รวมค่าประสบการณ์ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว__**
 +\\
 +===== 4. สิทธิและสวัสดิการ =====
 +  - สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 +  - สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๐
 +  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 +  - กองทุนประกันสังคม 
 +  - สวัสดิการอื่นๆ ที่สถาบันฯจัดให้กับผู้ปฏิบัติงาน
 +\\
 +\\
 +===== 5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร =====
 +  - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน 1 รูป
 +  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
 +  - สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
 +  - สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ
 +  - สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 +  - ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ/หน่วยงาน
 +  - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
 +  - ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล  จำนวน 1 ฉบับ
 +  - สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) เช่น สด.8 หรือ สด.9 หรือ สด.43  จำนวน 1 ฉบับ
 +\\
 +**ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาในหลักฐานที่ทำสำเนาทุกฉบับ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของใบสมัครและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัคร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง**
 +\\
 +\\
 +===== 6. การสมัคร =====
 +ผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ โดยเลือก**__สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น__** และ**__ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ__** \\
 +  - **__สมัครด้วยตนเอง__** :  ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 +  - **__สมัครทางไปรษณีย์__** :  ดาวน์โหลดใบสมัคร{{:news:announcements:2018_announcements:2018_10_18_jobopportunities:ใบสมัคร.pdf|ได้ที่นี่}} และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงาน) ส่งถึง
 +\\
 +**หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน \\ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ \\ 54 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 \\ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ \\ กรุงเทพมหานคร \\ 10210**
 +\\
 +\\
 +===== 7. การดำเนินการคัดเลือก =====
 +**ขั้นตอนที่ 1** :  พิจารณาประเมินคุณวุฒิ ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ \\
 +**ขั้นตอนที่ 2** :  เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง **__โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือวิธีการอื่น__**
 +\\
 +\\
 +=====8.  ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก=====
 +|<75%| 55% 20% >|
 +^ขั้นตอน^วันที่^
 +| 1. การรับสมัคร \\ 1.1 **__ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง__** ใน**วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ** \\ 1.2 **__สมัครทางไปรษณีย์__** สถาบันฯ จะถือเอา**วันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์** |  4 มกราคม 2562 - 23 มกราคม 2562  |
 +| 2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซร์สถาบันฯwww.cgi.ac.th | 25 มกราคม 2562  |
 +\\
 + ===== 9. สอบถามรายละเอียด =====
 +  - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2554 1900 ต่อ 2149 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) santisuk@cgi.ac.th
 +  - ตรวจสอบแผนที่ที่ตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จากเว็บไซต์ www.cgi.ac.th 
 +  - รถโดยสารประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ ปอ.29, ปอ.187, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.555, 29, 52, 59, 356
 +\\
 +\\