This is an old revision of the document!


ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือการจัดหาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ


ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ 2562

รายการพัสดุ วิธีดำเนินการจัดหา ประกาศประกวดราคา ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารละลายอัตโนมัติ (Centrifugal Lyophilizer) จำนวน 1 เครื่องวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา เลขที่ ป. 02/2562
จัดซื้อโปรเจคเตอร์ จำนวน 6 ชุดวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา เลขที่ ป. 01/2562ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อโปรเจคเตอร์
จัดซื้อเครื่องเขย่าแบบอุณหภูมิคงที่ (Constant Temperature Shaker) จำนวน 1 เครื่องวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา เลขที่ ป. 03/2562
จัดซื้อเครื่องตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส (Ultra-low Temperature Freezer) จำนวน 1 เครื่องวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา เลขที่ ป. 04/2562