ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือการจัดหาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

รายการ ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการคลัง - กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เอกสารประกอบการบรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เอกสารประกอบการบรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ 2564

ประกาศร่างขอบเขตของงาน/ร่างเอกสารประกวดราคา

รายการ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ ชนิดความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างประกาศประกวดราคารายการซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ ชนิดความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน

รายการพัสดุ วิธีดำเนินการจัดหา ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
ประกวดราคาจ้างงานโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์พร้อมป้ายชื่อสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกวดราคาจ้างงานโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์พร้อมป้ายชื่อสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -
ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงพื้นโถงทางเดินระหว่างห้องภายในอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงพื้นโถงทางเดินระหว่างห้องภายในอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานโครงการปรับปรุงพื้นโถงทางเดินระหว่างห้องภายในอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)|วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ ชนิดความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ ชนิดความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสายสัญญาณ HDMI อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสายสัญญาณ HDMI อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสายสัญญาณ HDMI อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดไมโครสโคปสเปคโทรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกวดราคาซื้อเครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดไมโครสโคปสเปคโทรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดไมโครสโคปสเปคโทรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกวดราคาซื้อ Particle size analyzer and counter with accessories จำนวน 1 ชุดวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาซื้อ Particle size analyzer and counter with accessories จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ Particle size analyzer and counter with accessories จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งความละเอียดสูงระดับไมโครและอัลตราไมโคร พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 1 ชุดวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งความละเอียดสูงระดับไมโครและอัลตราไมโคร พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งความละเอียดสูงระดับไมโครและอัลตราไมโคร พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุดวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและวิเคราะห์สารตัวอย่างแนวราบพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 2 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์และเคมิลูมิเนสเซนต์ จำนวน 1 ชุดวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์และเคมิลูมิเนสเซนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์และเคมิลูมิเนสเซนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายสารในไมโครเพลทแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายสารในไมโครเพลทแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องจ่ายสารในไมโครเพลทแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าซ 3 ชนิด จำนวน 2 ชุดวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าซ 3 ชนิด จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการจัดซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าซ 3 ชนิด จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาค จำนวน 1 ชุดวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการจัดซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบแห้งเยือกแข็งด้วยระบบสูญญากาศ (Freeze Dry) จำนวน 1 เครื่องวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบแห้งเยือกแข็งด้วยระบบสูญญากาศ (Freeze Dry) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -
ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารและใต้อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารและใต้อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารและใต้อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ปีงบประมาณ 2563

รายการพัสดุ วิธีดำเนินการจัดหา ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลจำนวน 5 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสายสัญญาณ HDMI จำนวน 1 ระบบ วิธีเฉพาะเจาะจง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็ง จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องกำเนิดคลื่นแสงอัลตราไวโอเลต (UV-cabinet) จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อตู้อบสูญญากาศ (Vacuum oven) จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ชนิด Capillary flow พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Capillary flow high performance liquid chromatography) จำนวน 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างทำโครงสร้างเหล็กทางเดินบริเวณระเบียงชั้น 2 ด้านหน้าอาคารสถาบันฯ จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อระบบวิเคราะห์สูตรโครงสร้างทางเคมีเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพ จำนวน 1 ชุด วิธีคัดเลือก - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 600 MHz (Nuclear magnetic resonance spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง วิธีคัดเลือก - -
จัดซื้อตู้แช่แข็งสำหรับเก็บรักษาตัวอย่าง โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -50 องศาเซลเซียส ถึง -86 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Deep freezer operate within a temperature range of -50 degree Celsius to -86 degree Celsius with accessories) จำนวน 2 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์โดยกระบวนการโครมาโทกราฟีความดันปานกลาง (Flash purification chromatography spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างทำพื้นที่แสดงข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชนด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา -
จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตราการเกิดปฎิกิริยาชีวเคมีในเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Advance metabolic functions analyzers with accessories) จำนวน 1 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา -

ปีงบประมาณ 2562

รายการพัสดุ วิธีดำเนินการจัดหา ประกาศเชิญชวน ประกาศผล