ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือการจัดหาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ


ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2563

รายการพัสดุ วิธีดำเนินการจัดหา ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลจำนวน 5 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสายสัญญาณ HDMI จำนวน 1 ระบบ วิธีเฉพาะเจาะจง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็ง จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องกำเนิดคลื่นแสงอัลตราไวโอเลต (UV-cabinet) จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อตู้อบสูญญากาศ (Vacuum oven) จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ชนิด Capillary flow พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Capillary flow high performance liquid chromatography) จำนวน 1 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างทำโครงสร้างเหล็กทางเดินบริเวณระเบียงชั้น 2 ด้านหน้าอาคารสถาบันฯ จำนวน 1 งาน วิธีคัดเลือก - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อระบบวิเคราะห์สูตรโครงสร้างทางเคมีเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพ จำนวน 1 ชุด วิธีคัดเลือก - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 600 MHz (Nuclear magnetic resonance spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง วิธีคัดเลือก - -
จัดซื้อตู้แช่แข็งสำหรับเก็บรักษาตัวอย่าง โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -50 องศาเซลเซียส ถึง -86 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Deep freezer operate within a temperature range of -50 degree Celsius to -86 degree Celsius with accessories) จำนวน 2 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์โดยกระบวนการโครมาโทกราฟีความดันปานกลาง (Flash purification chromatography spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างทำพื้นที่แสดงข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชนด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา -
จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตราการเกิดปฎิกิริยาชีวเคมีในเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Advance metabolic functions analyzers with accessories) จำนวน 1 ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา -

ปีงบประมาณ 2562

รายการพัสดุ วิธีดำเนินการจัดหา ประกาศเชิญชวน ประกาศผล